NGO Asia Rainbow 本文へジャンプ

Trang chủ

Điều kiện tại Việt Nam Điều kiện tại tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đồng Nai Chiến lược của Asia Rainbow Nghiên cứu về giáo dục hoà nhập tại Hà Lan
Hoạt động 1 nhằm đạt được mục tiêu Hoạt động 1: Đào tạo giáo viên chủ chốt Hoạt động 2 nhằm đạt được mục tiêu Hoạt động 2: Đào tạo giáo viên tại chỗ
Giám sát hoạt động 1 và hoạt động 2 Kết quả của dự án trước đây


Xây dựng hệ thống đào tạo giáo dục hoà nhập cho các trường tiểu học
tại tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng - Việt Nam

 

We wish for the world where do not produce any weapon