Trang chủ

Tổ chức NPO Cầu Vồng Châu Á đang triển khai dự án “Xây dựng hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập” tại Tỉnh Kiên Giang và Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam.

Tên dự án
Xây dựng hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập” tại Tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng, Việt Nam từ tháng
3/2014 – 2/2017
       Viện trợ không hoàn lại dành cho các tổ chức Phi chính phủ của Bộ Ngoại giao Nhật Bản


Tên dự án
Xây dựng hệ thống đào tạo giáo dục hòa nhập” tại Tỉnh BinhThuan và An Giang, Việt Nam từ tháng
3/2017 – 2/2020
       Viện trợ không hoàn lại dành cho các tổ chức Phi chính phủ của Bộ Ngoại giao Nhật Bản

Dự án "Xây dựng hệ thống tập huấn Giáo dục hòa nhập tại Tỉnh Kiên Giang và Tỉnh Trà Vinh - Việt Nam. Thời gian dự án: 3/2021 - 2/2024
      Viện trợ không hoàn lại dành cho các tổ chức Phi chính phủ của Bộ Ngoại giao Nhật Bản